Leveringsvoorwaarden kunst in opdracht

Algemene Bepalingen

 1. De opdrachtgever is degene, die enige vorm van kunst koopt, dan wel opdracht geeft tot vervaardiging met het doel om een kunstwerk in eigendom te verkrijgen, en wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de koper/opdrachtgever.
 2. De kunstenaar is Irene van Schie, tenzij met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat een andere kunstenaar (in opdracht en uit naam van Studio Klaproos) het kunstwerk maakt.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.

Prijsopgave

 1. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Genoemde prijzen, tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Prijsopgaven van de kunstenaar zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
 3. Bij prijsopgaven is het auteursrecht niet inbegrepen.

Aankoop- en/of Opdrachtbevestiging

 1. Aankopen/opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de aankoop/opdracht en de leveringstermijn.
 2. Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Uitvoering

 1. De kunstenaar dient de koper/opdrachtgever vooraf bekend te maken met de door haar te stellen leveringsvoorwaarden.
 2. De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 3. Een door de kunstenaar opgegeven termijn voor het volbrengen van het kunstwerk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de kunstenaar in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

Schetsen en ontwerpen

 1. Indien de koper/opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, oftewel een of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
 2. Alle ontwerpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook haar materieel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert haar ontwerpen en schetsen uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting van de uitvoeringskosten.

Levering

 1. De kunstenaar dient het door haar op te leveren kunstwerk op de overeengekomen tijd uit te leveren zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. Indien daar door onvoorziene omstandigheden van moet worden afgeweken, moet dit tijdig en gemotiveerd door de kunstenaar aan de koper/opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend te worden gemaakt.
 2. De koper/opdrachtgever is verplicht het door hem opgedragen kunstwerk zo snel mogelijk na het gereedkomen in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper/opdrachtgever alles te doen om het op tijd leveren mogelijk te maken. Indien daaraan niet kan worden voldaan, dient hij dat de kunstenaar tijdig en gemotiveerd mede te delen.
 3. De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met de kunstenaar is overeengekomen.

Betalingen

 1. De kunstenaar is gerechtigd betalingen in meerdere termijnen te vorderen.
 2. De koper/opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen veertien dagen na de datum van de factuur, die in overeenstemming is met de opdrachtovereenkomst die hem door de kunstenaar is toegezonden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden mag de kunstenaar zijn werkzaamheden opschorten, tot het moment waarop de koper/opdrachtgever alsnog het verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft voldaan. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer de kunstenaar het volledige bedrag heeft ontvangen.
 4. Extra kosten die ontstaan als gevolg van de invordering van het door koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Bijkomende kosten

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de kunstenaar niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan de kunstenaar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen zeven dagen na ontvangst van het geleverde kunstwerk aan de kunstenaar gezonden te worden.
 2. Na de termijn van zeven dagen na afronding van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Daarna zal een eventuele klacht niet meer als zodanig door de kunstenaar in behandeling worden genomen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de koper/opdrachtgever verlenging behoeft zou de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van maximaal nog eens zeven dagen kunnen toestaan.
 3. De koper/opdrachtgever dient zijn klacht te baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. De koper/opdrachtgever zal een kunstwerk niet mogen afkeuren zonder de kunstenaar uit te nodigen zijn kunstwerk mondeling toe te lichten.
 4. Indien tot uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur van de kunstenaar, door de koper/opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Annulering

 1. Ingeval een koop/opdrachtovereenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de koper/opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan de kunstenaar te voldoen.
 2. Als door overmacht de kunstenaar zijn verplichtingen volgens de koop/opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.
 3. Ingeval van een situatie van uitstel van betaling of faillissement van de koper/opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

Garanties en vrijwaringen

 1. De kunstenaar is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. De kunstenaar heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social-media.

Aansprakelijkheid

 1. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de kunstenaar is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van de kunstenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de overeengekomen opdracht/aankoop.
 3. De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Herroeping
Herroepingsrecht bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping:

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Overige bepalingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de kunstenaar gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Op de overeenkomst tussen de kunstenaar en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter bevoegd tot het kennisnemen van geschillen tussen de kunstenaar en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de kunstenaar is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de kunstenaar.
 4. Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit recht uitsluitend voorbehouden aan de kunstenaar, tenzij vooraf anders met de kunstenaar is overeengekomen.